31 Temmuz 2009 Cuma

Relaxol 20mg yan etki ve zararları

Relaxol 20mg ilacının yan etkileri ve zararlarını öğrenmek için bir ziyaretcimizden istek geldi.

Relaxol ilacı bir antidepresandır.

Relaxol ilacının yan etkileri kısaca şu şekildedir ;

Klinik araştırmalarda yan etkilerin genellikle hafif olduğu ve tedavinin kesilmesini gerektirmediği görülmüştür.

Klinik çalışmalarda % 1’den yüksek ve plasebo grubundakinden daha sık görülen yan etkiler karın ağrısı, dispepsi, konstipasyon, diyare, gaz, özofagus ülseri, disfaji, abdominal distansiyon, kemik, kas ve eklem ağrısı ve baş ağrısıdır. Nadiren deri döküntüsü ve eritem görülmüştür.
Alendronat, nadiren ürtiker ve anjiyoödem dahil aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Alendronat kullanan hastalarda özofajit, özofagusta erozyon, özofagus ve orofarenks ülseri görülebilir. Nadiren mide ve duodenum ülseri görülebilir.
Alendronat tedavisi sırasında serum kalsiyum ve fosfat düzeyinde hafif, asemptomatik ve geçici düşme meydana gelebilir.

lustral ilacı neden verilir

Lustral 50mg ilacı bilgileri ;

Lustral 50mg bir antidepresan ilacıdır. *8699532095473* barkod numarası ile 15.38TL ye satılmaktadır.

Bu ilacın formülü şu şekildedir ;

LUSTRAL® oral uygulama için 50 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren film kaplı çentikli tabletler halinde bulunur.

tetralet - Tetrasiklin antidepresan ilaç

Tetralet ilacı hakkında kısaca bilgiler vereceğim ;

Tetralet ilacı FAKO firması tarafından üretilmektedir. "8699517150401" ilaç barkod numarası ile 5.32TL satılmaktadır.

Tetralet ilacının formülü ;
Tetralet 500 mg Kapsül; her bir kapsülde 500 mg tetrasiklin hidroklorür ve yardımcı madde olarak siyah demir oksit, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, indigo karmin, tartrazin ve eritrosin içerir.


Ayrıca bir diğer ilaç "seroqul ilacı yan etkileri" bakabilirsiniz.

28 Temmuz 2009 Salı

lithuril 300 mg kapsül yan etkileri

LITHURIL 300 MG KAPSÜL hakkındaki yan etkileri ver bilgileri aşağıda verilmiştir.

Lithruil, Nöropsikiyatrik - Antidepresandır. Etken maddesi Lityum karbonattır ve yerli bileşen bir ikaçtır. Eczanelerde *8699828150053* numarası ile satılmaktadır.

Lithruil ilacının yan etkileri ;


Lityum Toksisitesi : Serum lityum seviyesi yükseldikçe toksikasyon riski artmaktadır. Diyare,kusma,halsizlik koordinasyon bozukluğu gibi semptomlar toksikasyonun ilk belirtileri olabilir ve serum lityum düzeyi 2mEq/L altındayken görülebilir. Daha yüksek seviyelerde ataksi,bulanık görme,kulak çınlaması,poliüri gibi semptomlar 3 mEq/L üzerindeki düzeylerde ise birçok organı ve sistemi tutan kompleks bir klinik tablo ortaya çıkabilir.

Bu nedenle serum lityum düzeyinin 2 mEq/L üzerine çıkmasına müsaade edilmemelidir. Tedavinin başlangıcında, tremor,poliüri ve susama gibi belirtiler olabilir ve tedavi boyunca devam edebilir. Keza tedavinin ilk birkaç gününde geçici ve hafif bulantı ve genel huzursuzluk olabilir. Bu yan etkiler genellikle tedavi esnasında veya doz azaltılarak düzelir. Şayet devam ederse tedavi kesilmelidir.

Aşağıdaki reaksiyonlar serum lityum seviyesine bağlı olarak ve tedavi düzeylerinde de görülebilir. S.S.S : Epileptiform ataklar, baş dönmesi, konfüzyon, stupor, koma, akut distoni, nistağmus. Kardiyovasküler : Aritmi, hipotansiyon, kollaps. Gastrointestinal: İştahsızlık, bulantı, kusma, diyare. Üriner : Oligüri, poliüri. Dermatolojik : Follikülit,

Diğer ilaçlardan efexor tablet yan etkileri için tıklayın.

sudafed 60 mg tablet yan etkileri

Bu yazımızda sudafed 60 mg ve yan etkileri hakkında bilgiler vereceğiz.

Sudafed ilacı girip ve soğun algınlığı içindir. Etken maddesi Pseudeoephedrine HCI dir. Ve yerli bileşen bir ilaçtır.

sudafed 60 mg tablet yan etkiler

Uyku bozuklukları ve nadiren halusinasyon dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım semptomları görülebilir. İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri bazen görülmektedir. Psödoefedrin alan erkeklerde nadiren üriner retansiyona rastlanmaktadır; önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.

Sitemizde bu ilaç hakkında daha detaylı bilgi bulunamadı.

seroquel ilacı yan etkileri

Seroquel ilacı yan etkileri aşağıda verilmiştir, lütfen dikkatlice okuyunuz ve beklenmedik bir durumda doktorunuza başvurunuz ;

Plasebo kontrollü kısa süreli Seroquel çalışmaları sırasında en çok bildirilen, önemli advers olaylar, somnolans (%17.5), göz kararması (%10), kabızlık (%9), postüral hipotansiyon (%7), ağız kuruması (%7) ve karaciğer enzim anormallikleri (%6) şeklinde olmuştur. Plasebo kontrollü Faz II/III çalışmalarında Seroquel kullanan hastaların en az %1'inde görülmüş olan advers olaylar ise a¸a?¨da belirtilmi¸tir. Bir bütün olarak vücutta: Başağrısı (%19.4),asteni (%3.5) karın ağrısı (%3.1),sırt ağrısı (%2.0),ateş (%1.6),göğüs ağrısı (%1.8) Kardiyovasküler sistemde:Postürel hipotansiyon (%7.1),taşikardi (%7.1), hipertansiyon (%1.8) Sindirim sisteminde: Kabızlık (%8.6), ağız kuruması (%6.5),dispepsi (%6.3), İshal (%2.0), GGT artışı (%1.6) Kan ve lenf sisteminde: Lökopeni (%1.6) Metabolizma ve beslenme bozuklukları: ALT(SGPT) yükselmesi (%6.1) AST(SGOT) yükselmesi (%3.5), vücut ağırlığında artış (%2.0) Kas-iskelet sisteminde: Miyalji (%1.2) Sinir sisteminde: Somnolans (17.5),göz kararması (%9.6),anksiyete (%3.1) Solunum sisteminde: Rinit (3.3) Deri ve eklerinde: Deri döküntüsü (%4.3), deride kuruma (%1.2) Özel duyular: Kulak ağrısı (%1.2) Ürogenital sistem: İdrar yolu infeksiyonu (%1.4) Seroquel kullanan ve advers olay görülen total hasta sayısı %79.6, plasebo gruplarında ise %75.2'dir.Burada sadece Seroquel kullanan hastalarda plasebo gruplarına kıyasla daha yüksek oranda görülen advers olaylar bildirilmiştir.Seroquel kullanan hastalardaki insidansı plasebo kullananlara eşit veya daha düşük olan olan advers etkiler; ağrı, infeksiyon, düşmanca davranış,kaza sonucu yaralanma , hipotansiyon , bulantı , kusma ,ajitasyon , uykusuzluk , asabiyet,akatizi,hipertoni,tremor, depresyon, parestezi, farenjit, ambliyopi'dir. Hastalarda birden fazla sayıda advers olay görülmüş olabilir. Seroquel kullanımına hafif asteni, rinit ve dispepsi eşlik edebilir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da, daha çok tedavinin ilk haftalarında olmak üzere vücut ağırlığında sınırlı bir şekilde artış görülebilir. Alfa-1 bloker aktiviteye sahip diğer antipsikotikler gibi Seroquel de ortostatik hipotansiyona (göz kararmasıyla birlikte), taşikardiye ve bazı hastalarda senkopa neden olabilir; bu olaylar özellikle, başlangıçtaki doz titrasyon döneminde görülmektedir (bkz Uyarılar ve Önlemler). Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda plasebo kullanan hastalardakinden daha sık olmamasına rağmen Seroquel kullanan hastalarda konvülsiyonlar görüldüğünden söz eden yayınlar vardır (bkz Uyarılar ve Önlemler). Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da ender olarak olası nöroleptik habis sendrom vakaları bildirilmiştir (bkz Uyarılar ve Önlemler). Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanımına, lökosit sayısı değişiklikleri eşlik etmiştir. Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların %1.6'sında geçici asemptomatik lökopeni ve/veya nötropeni bildirilmiştir. Bazen eozinofili gözlemlenmiştir. Seroquel kullanan bazı hastalarda serum transaminazlarının (ALT, AST) veya gamma-glutamin transferaz düzeylerinin semptom vermeksizin yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu artışlar, Seroquel tedavisine devam edildiğinde genellikle normale dönmektedir. Seroquel tedavisi sırasında tok karnına ölçülen serum trigliserid ve total kolesterol düzeylerinde asemptomatik artışlar gözlemlenmiştir. Seroquel tedavisine, özellikle total T4 ve serbest T4 olmak üzere tiroid hormonu düzeylerinde küçük, dozla bağlantılı azalmalar eşlik etmiştir. Total ve serbest T4 değerlerindeki azalma, ketiapin tedavisinin ilk 2-4 haftasında maksimal düzeyde gerçekleşmiş ve uzun süreli tedavi sırasında daha fazla azalmamıştır. TSH konsantrasyonunun zaman içerisinde anlamlı değişikliklere uğradığını gösteren ve klinik önemi olan herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Hemen bütün vakalarda, ketiapin tedavisinin durdurulmasına, tedavi süresi ne olursa olsun total ve serbest T4 düzeylerinin normale dönmesi eşlik etmiştir. Diğer antipsikotikler gibi Seroquel de QTc aralığını uzatabilir ama klinik çalışmalarda buna, sürekli bir QTc uzaması eşlik etmemiştir (bkz Uyarılar ve Önlemler)Seroquel 25 mb yan etkileri için diğer blog yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

passiflora şurup

passiflora şurup hakkındki blog kayıtları aşağıdaki gibidir ;

Dozu Kullanma

Büyüklerde;gün boyunca sakinleştirici bir etki sağlamak için yemeklerden önce 1-2 ölçek alınır.Uyku bozukluklarında ise yatmadan bir saat önce 2 ölçek içilir. Çocuklarda (3 yaşından büyük); Doktor tavsiyesine göre daha ufak dozlarda kullanılır. Bir defasında 1/2 ölçekten fazla verilmemelidir.

Uyarılar ve Öneriler

Dikkat gerektiren makinaları kullanmak zorunda olan kişilerde ve vasıta kullananlarda ilacın oluşturacağı santral depresif etki hatırda tutulmalıdır. Hamilelerde ancak doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

Başka bir passiflora ilacı hakkında bilgiler burada.


efexor 37.5 fiyatı

Merhabalar,

sizlere efexor ilacının yan etkilerini daha önceki yazmızda vermiştik. Ziyaretcilerimizin talebi üzerine efexor 37.5 fiyatı ve hakkında biraz haha bilgi aktaracağız.

Efexor ilacı bir Antidepresan dır. Etken maddesi ; Venlafaksin HCl dir.


Efexor ilacının fiyatı ; 29.39 TL dir.

27 Temmuz 2009 Pazartesi

depakin ilacının dozu kullanımı

Depakin ilacının yan etkilerini vermiştik.

İstekler doğrultusunda bu yazımızda Depakin [ 200 mg 40 ml oral solusyon ] kullanımından bahsedeceğiz.


Erişkinlerde başlangıç dozu günde 600mg'dır. Daha sonra her 3 günde bir 200mg arttırılarak 1-1.6g'a kadar çıkartılır. Max. günlük doz 2.6g'dır. Dozlar 2-3 eşit kısma bölünerek verilir. Ağırlığı 20kg'dan az olan çocuklarda günlük doz 10-15mg/kg'dır. Çok ciddi durumlarda bu doz 50mg/kg'a kadar çıkartılabilir. Chrono tablet: Günlük doz erişkinler için başlangıçta 10-15mg/kg ve daha sonra 20-30mg/kg, çocuklar için 30mg/kg'dır.

26 Temmuz 2009 Pazar

Leponex 100mg ilacı yan etkileri

Leponex 100mg ilacı ithal, beşeri bir ilaçtır. Türkiyede : 71.24 Tl ye satılmaktadır, ve ilaç barkodu olarak *8699504010503* belirlenmiştir. Bir sinir sistemi ilacıdır.

Leponex 100mg ilacının yan etkileri şu şekilde yer almaktadır ;

Hematolojik: Leponex tedavisinde granülositopeni ve agranülositoz bir risk faktörüdür. Her ne kadar ilacın kesilmesi ile genellikle geri dönüşümlü olsa da, agranülositoz sepsise yol açabilmekte ve öldürücü olabilmektedir. Olguların çoğunda (yaklaşık %85’i) tedavinin ilk 18 haftasında ortaya çıkar. Hayatı tehdit edici agranülositoz gelişimini önlemek için ilacı kesmek gerektiğinden lökosit ölçümlerinin (Bkz : Uyarılar/Önlemler) düzenli olarak yapılması zorunludur. Özellikle tedavinin ilk haftalarında nedeni bilinmeyen lökositoz ve/veya eozinofili oluşabilir. Leponex çok nadiren trombositopeniye neden olabilir. Leponex ile tedavi edilen hastalarda izole vakalarda çeşitli lösemi türleri bildirilmiştir. Ancak, ilaç ve görülen lösemi türü arasında nedensel bir ilişkiye ait bir bilgi bulunmamaktadır. Bildirilen lösemi görülme insidansı bu hastalıkların genel popülasyonda görülme insidansından daha fazla değildir. Merkezi sinir sistemi: Yorgunluk, sersemlik hali ve sedasyon en sık görülen yan etkiler arasındadır. Baş dönmesi ve baş ağrısı da oluşabilir. Leponex, diken ve dalga komplekslerinin oluşumunu da içeren EEG değişikliklerine neden olabilir. Doza bağımlı olarak epilepsi eşiğini düşürür ve miyoklonik kasılmalara ya da jeneralize konvülsiyonlara neden olabilir. Bu semptomlar daha çok hızlı doz artırımında ve daha önceden epilepsisi olan hastalarda görülür. Bu durumda doz düşürülmeli ve gerekirse antikonvülsan tedavi başlatılmalıdır. Kemik iliği fonksiyonunu deprese edici etkisi nedeniyle karbamazepin kullanılmamalı ve diğer antikonvülsif ilaçlar kullanıldığında farmakokinetik ilaç etkileşimleri göz önünde tutulmalıdır. Leponex nadiren konfüzyon, yerinde duramama, ajitasyon ve deliryuma neden olabilir. Leponex tedavisine bağlı olarak oluşan ekstrapiramidal semptomlar oluşabilir ancak, klasik nöroleptik tedavisinden daha az sıklıkta ve daha hafif olarak görülürler. Rijidite, tremor ve akatizi bildirilmiş ancak akut distoni Leponex tedavisinin yan tesiri olarak tanımlanmamıştır. Daha önceden diğer antipsikotiklerle tedavi görmüş olan ve halen Leponex tedavisi altındaki hastalarda çok nadiren tardif diskinezi vakaları bildirilmiş ancak nedensel bir ilişki kurulamamıştır. Lityum veya diğer MSS’ni aktive edici ajanlarla birlikte ya da tek başına Leponex alanlarda nöroleptik malign sendrom vakaları rapor edilmiştir. Otonom sinir sistemi: Ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, terleme ve vücut ısısında düzensizlikler gözlenmiştir. Tükürük salgısında artış göreceli olarak sık rastlanan bir yan etkidir. Kardiyovasküler sistem: Özellikle tedavinin ilk haftalarında senkop ile beraber veya senkop olmadan taşikardi ve postural hipotansiyon görülebilir. Daha seyrek olmakla beraber hipertansiyon oluşabilir. Çok ender olarak dolaşım kollapsı bildirilmiştir (Bkz: Uyarılar/Önlemler ve İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler). EKG değişiklikleri olabilir. İzole vakalarda bazen ölümcül de olabilen kardiyak aritmi, perikardit ve miyokardit (eozinofili ile birlikte olan ya da olmayan) bildirilmiştir. Bu nedenle, Leponex tedavisi sırasında istirahat halinde devam eden ve beraberinde aritmiler, nefes darlığı veya kalp yetmezliğine ait belirti ve semptomlar meydana gelirse, miyokardit tanısı düşünülmeli ve bu durum kanıtlanırsa Leponex ile tedavi kesilmelidir. Nadir vakalarda tromboembolizm rapor edilmiştir. Solunum sistemi: İzole vakalarda dolaşım kollapsı ile birlikte olan veya olmayan solunum depresyonu veya durması görülmüştür (Bkz: Uyarılar/Önlemler ve İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler). Nadiren disfajisi olan hastalarda veya akut doz aşımının sonucu olarak alınan yiyeceğin aspire edilmesi görülebilir. Gastro-intestinal sistem: Bulantı, kusma, kabızlık ve çok nadiren ileus görülebilir. Karaciğer enzimlerinde kısa süreli, asemptomatik artışlar ve nadiren hepatit ve kolestatik sarılık oluşabilir. Çok nadir olarak ani hepatik nekroz rapor edilmiştir. Sarılık oluşursa Leponex tedavisi kesilmelidir (Bkz: Uyarılar ve önlemler). Nadir olarak Leponex tedavisi olası bir aspirasyon nedeni olan disfaji ile birlikte yürütülebilir. Nadir olarak parotid bezi büyümesi rapor edilmiştir. Nadir vakalarda akut pankreatit rapor edilmiştir. Genito-üriner sistem: İdrar tutamama ve idrar retansiyonu, seyrek olarak priapizm rapor edilmiştir. İzole vakalarda, Leponex tedavisiyle ilişkili akut interstisiyel nefrit bildirilmiştir. Diğerleri: Özellikle tedavinin ilk haftalarında selim hipertermi görülebilir. Deri reaksiyonlarının görülebildiği ayrıca rapor edilmiştir. Nadiren, Leponex kullanmakta olan ve daha önce hiperglisemisi olmayan hastalarda bazen ketoasidoza yol açan şiddetli hiperglisemi bildirilmiştir. (Bkz. Uyarılar / Önlemler) Nadir vakalarda CPK değerlerinde yükselme görülmüştür. Bazı hastalarda uzun süreli tedavilerde kilo artışı bildirilmiştir. Konvansiyonel antipsikotik ilaç tedavisi gören psikiyatrik hastalar arasında nedeni bilinmeyen ani ölümler olduğu bilinmektedir ancak tedavi görmeyen psikiyatrik hastalarda da ani ölümler görülmüştür. Leponex alan hastalarda da bu tür ölümle ilgili birkaç rapor bildirilmiştir.

minoset plus yan etkileri

Minoset plus ilacının yan etkileri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz ;

Hasta, doktor tarafından başka şekilde belirtilmedikçe ağrı kesicilerin düzenli olarak uzun süreli kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılmalıdır. 10 günden uzun süren ağrılarda kullanılmamalıdır. Parasetamolün aşırı dozunda, doza bağlı olarak hepatik nekroz görülebilir. 12 - 48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik semptomlar dozun alınmasından 1 - 6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g'ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir. Parasetamol içeren ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı sonucunda ortaya çıkan birikim, nadir vakalarda analjezik nefropatisi ve büyük ölçüde geriye dönüşümsüz bir böbrek yetmezliğinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir. Oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram, kafein metabolizmasını yavaşlatır; barbitüratlar ve sigara ise hızlandırır. Kafein, teofilinin eliminasyonunu ortadan kaldırır. Kafein, efedrin gibi maddelerin bağımlılık yaratıcı etkilerini artırır. Bazı giraz inhibitörlerinin birlikte verilmesi, kafein ve onun metabolizma ürünü olan paraksantinin atılım süresinin uzamasına yol açabilir. Astım, kronik rinit ve kronik ürtikeri olan ve özellikle diğer antienflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Duyarlı kişilerde, propifenazon ve parasetamol içeren ilaçlarla nadiren astım krizleri ve anafilaktik şok bildirilmiştir. Motorlu araç ve makine kullanma performansı üzerindeki etkileri: Minoset Plus'un güvenli olduğu ve motorlu araç kullanma performansını düşürücü etkiye yol açma olasılığının zayıf olduğu sanılmaktadır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Minoset Plus, içerdiği propifenazon nedeniyle gebelere ve emziren annelere verilmemelidir.

Minoset plus 20 tablet.

cedrina 100 mg ilacı kullanımı

Tekrar merhaba,

Cedrina 100 mg ilacı hakkında kısaca bilgi verelim ;

Yerli, Beşeri bir ilaçdır. Etken maddesi Ketiapin Fumarat'tır. Cedrina 100 mg ilacının fiyatı ; 44.73 Tl olarak belirlenmiştir ve barkod numarası : *8699536090511* dur.

Cedrina 100 mg ilacı'nın kullanımı kısaca şu şekildedir ;

İntramusküler uygulama içindir.
ZeldoxTM IM ile tedavi, yalnızca oral formülasyon ile tedavinin uygun olmadığı düşünülen hastalarda uygulanmalıdır.

Yetişkinler
Tavsiye edilen doz, günde maksimum 40 mg olmak üzere gereğine göre uygulanan 10 mg'dır. 10 mg'lık dozlar her 2 saatte bir uygulanabilir. Bazı hastalarda 20 mg'lık başlangıç dozu gerekebilir, bu doz 4 saat sonra 10 mg ile takip edilebilir. Dolayısıyla günlük maksimum doz 40 mg olacak şekilde, 10 mg'lık dozlar her 2 saatte bir uygulanabilir.
Ziprasidonun birbirini izleyen 3 günden uzun süreli intramusküler uygulaması çalışılmamıştır.
Uzun dönemli tedavi endike ise oral ZeldoxTM kapsül, mümkün olduğunca çabuk intramusküler uygulamanın yerini almalıdır.

Yaşlılar

Yaşlı hastalarda ( 65 yaş üzeri) intramusküler tedavi ile klinik deneyim sınırlıdır. Bu hastalarda intramusküler enjeksiyon ile tedavi tavsiye edilmemektedir (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
Böbrek Yetmezliğinde Kullanım

Ziprasidon intramusküler enjeksiyon böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Karaciğer Yetmezliğinde Kullanım Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, daha düşük dozlar düşünülmelidir. (Bkz. Uyarılar/Önlemler, Farmakokinetik Özellikler). Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda deneyim bulunmamaktadır ve ziprasidon bu grupta dikkatli kullanılmalıdır.

Kullanma Talimatı
Flakon içeriği, sunulmuş olan 1,2 ml'lik enjeksiyonluk su ile sulandırılır ve ml'de 20 mg ziprasidon içerecek şekilde tamamen çözülünceye kadar karıştırılır. Sadece berrak, görünebilir partikül içermeyen solüsyonlar kullanılmalıdır. Her flakondan sadece tek bir doz çekilmeli (0.5 ml 10 mg ziprasidona, 1 ml 20 mg ziprasidona karşılık gelir) ve geri kalanı atılmalıdır.

Geçimsizlikleri

Ziprasidon IM, beraberinde sunulan çözücü ampul dışında başka ilaçlarla veya çözücülerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMI
Ziprasidon doz aşımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Pazarlama öncesi yapılan çalışmalarda doz aşımının görüldüğü hastalardan hiçbirinde sekel kalmamıştır. Oral dozda bildirilen en yüksek miktar olan 3240 mg'da, gözlenmiş semptomlar sadece hafif sedasyon, konuşma bozukluğu ve geçici hipertansiyon (200 / 95 mmHg) olmuştur. Anlamlı bir QTc uzaması meydana gelmemiştir.

Doz aşımını takiben obtundasyon, nöbet veya baş ve boyunda meydana gelen distonik reaksiyon olasılığı kusmanın tetiklediği aspirasyon riski yaratabilir. Kardiyovasküler monitorizasyon derhal başlamalıdır ve olası aritmiyi teşhis etmek için sürekli elektrokardiyografik monitorizasyonu da içermelidir. Ziprasidon için spesifik bir antidot bulunmamaktadır.

Anafranil kullanımı

Daha önceki yazımızda Anafranil ilacının yan etkilerini belirtmiştik. Bu yazımızda ANAFRANIL [ 10 MG 30 DRAJE ] nin kullanımdan bahsedeceğim.

Anafranil 10mg 30draje - dozu kullanma -


Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. İ lacın dozu ve uygulama şekli bireysel olarak saptanmalı ve hastanın koşullarına adapte edilmelidir. Özellikle orta yaş grubundaki insanlardan daha duyarlı olan yaşlıların veya gençlerin Anafranil ile tedavisinde, optimal etki sağlayabilecek olası en düşük doz kullanılmalı ve doz artırımı dikkatle yapılmalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır. Depresyon, obsesif-kompulsif sendrom ve fobiler : Tedaviye günde iki ya da üç kez 25 mg’lık draje ya da günde bir kez (tercihen akşamları) 75 mg ‘lık yavaş salıveren tablet ile başlanır. Tedavinin ilk haftasında günlük doz kademeli olarak örneğin bir kaç günde bir 25 mg artırılarak (tedavinin nasıl tolere edildiğine bağlı olarak) 25 mg’lık 4-6 drajeye ya da 75 mg yavaş salıveren iki tablete kadar çıkarılabilir. Ağır vakalarda bu doz günde maksimum 250 mg’a kadar artırılabilir. Belirli bir düzelme sağlandığında, günlük doz 2-4 adet 25 mg’lık draje ya da günde bir kez 75 mg ‘lık yavaş salıveren tablet olacak şekilde idame dozuna ayarlanır. Panik ataklar, agorafobi : Günde 10 mg’lık 1 draje benzodiazepinle kombine edilerek tedavi başlatılır. Tedavinin tolere edilmesine bağlı olarak, doz istenilen cevap elde edilinceye kadar artırılırken aynı zamanda benzodiazepin kademeli olarak kesilir. Gereken günlük doz hastadan hastaya oldukça fazla oranda değişir ve bu 25-100 mg arasındadır. Gerekirse doz 150 mg’a kadar çıkarılabilir. Tedavinin 6 aydan önce kesilmemesi ve bu esnada idame dozunun yavaşça azaltılması önerilir. Narkolepsiye eşlik eden katalepsi : Günlük doz 25-75 mg olarak uygulanır. Kronik ağrılı durumlarda : Doz, hastanın aynı zamanda analjezik kullanabileceği (ve analjezik kullanımını azaltma olasılığı) göz önüne alınarak hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır (günlük 10-150 mg). Yaşlılar : Tedaviye günde 1 adet 10 mg’lık draje ile başlanır. Doz yaklaşık 10 gün içinde günde 30-50 mg’lık optimum düzeye erişinceye kadar kademeli olarak artırılır ve tedavinin sonuna kadar bu düzeyde tutulur. Enürezis nokturna : Günlük başlangıç dozu 5-8 yaşındaki çocuklarda, 10 mg’lık 2-3 draje; 9-12 yaşındaki çocuklarda 25 mg’lık 1-2 draje, daha büyük çocuklarda 25 mg’lık 1-3 drajedir. Tedaviye bir hafta içinde tam olarak cevap alınamayan olgularda daha yüksek doz uygulanır. İlaç tek doz halinde akşam yemeğinden sonra verilmelidir, ancak yatağını gecenin erken saatinde ıslatan çocuklarda dozun bir kısmının daha önce (saat 16:00 da) verilmesi gerekir. İstenilen cevap alındığında, tedavi kademeli azaltmalarla sağlanan idame dozunda 1-3 ay süreyle devam ettirilmelidir. 5 yaşın altındaki çocuklarda bu ilacın kullanımına dair hiçbir deneyim yoktur. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Anafranil ‘in doz aşımına bağlı belirtiler ve semptomlar diğer trisiklik antidepresanlar için bildirilenlere benzerdir. Kardiyak anormallikler ve nörolojik bozukluklar ana komplikasyonlardır. Çocuklarda herhangi bir miktarın kazaen alımı, ciddi ve muhtemelen ölümcül olabilir. Belirtiler ve semptomlar : Semptomlar genellikle ilaç alındıktan sonra 4 saat içinde ortaya çıkar ve 24 saat sonra maksimum seviyeye ulaşır. Absorpsiyonun uzaması (antikolinerjik etki), uzun yarılanma ömrü ve ilacın enterohepatik siklusa girmesine bağlı olarak, hasta 4-6 güne kadar risk altında olabilir. Aşağıdaki belirtiler ve semptomlar görülebilir : Merkezi sinir sistemi : Uyuşukluk, bilinç kaybı, koma, ataksi, huzursuzluk, ajitasyon, abartılı refleksler, kas sertliği ve koreoatetoid hareketler, konvülsiyonlar. Kardiyovasküler sistem : Hipotansiyon, taşikardi, aritmiler, iletim bozuklukları, şok, kalp yetmezliği; çok nadir durumlarda kalp durması. Solunum depresyonu, siyanoz, kusma, ateş, midriyazis, terleme ve oligüri veya anüri de meydana gelebilir. Tedavi : Anafranil‘in spesifik antidotu yoktur ve esas itibariyle semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Aşırı dozda Anafranil aldığından şüphenilen durumlarda, özellikle çocuklar hastaneye yatırılmalı ve en az 72 saat sıkı kontrol altında tutulmalıdır. Eğer hastanın bilinci yerindeyse, mümkün olduğu kadar çabuk gastrik lavaj yapılmalı veya hasta kusturulmalıdır. Hasta kendinde değilse lavaja başlamadan önce balonlu endotrakeal tüp ile hava yolu emniyete alınır ve hasta kusturulmaz. Bu önlemlerin 12 saate kadar alınması tavsiye edilir veya ilacın antikolinerjik etkisi gastrik boşalma zamanını geciktirebileceğinden bu süre daha da uzayabilir. Aktif kömür verilmesi ilacın absorpsiyonunu azaltabilir. Semptomların tedavisi, kalp fonksiyonunun, kan gazları ve elektrolitlerinin devamlı izlenmesi ve eğer gerekli ise antikonvülsif tedavi, suni solunum ve hayata döndürme gibi acil önlemler ile modern yoğun bakım metodlarına dayanmaktadır. Fizostigminin şiddetli bradikardi, asistol ve nöbetlere sebep olabileceği bildirildiğinden, Anafranil‘in aşırı dozajında kullanımı tavsiye edilmez. Hemodiyaliz veya peritonal diyaliz, klomipramin düşük plazma konsantrasyonları gösterdiğinden etkili değildir.

fulsac 20 mg fiyatı

Sitemiz geçtiğimiz gün spam olarak algılandığından dolayı 1 gün süreyle kapalı kaldı, ama ne mutluki google spam olmadığını anlayınca yeniden açtı :) Teşekkürler google.

İlaçlara devam ediyoruz, bugünki ilacımız fulsac

FULSAC 20 MG 24 KAPSUL 'ü tanıyoruz ;

Bir kapsülde ; Fluoksetin......................20 mg. (Fluoksetin HCl halinde) Kapsül boyası olarak titandioksit, indigotin ve tartrazin ihtiva eder.

İlaç Barkod numarası ; *8699578151065*

İlaç satış fiyatı : 7.87 YTL

Fulsac 20mg 24 kapsül ilacının kullanımı ;

Hekim başka bir öneride bulunmaz ise Fulsac Kapsül'ün günde 1 defa ve sabah alınması yeterlidir.Gıda ,emilimini geciktirebilir fakat emilen miktar aynı kalır. Aç veya tok iken alınabilir. Beklenen antideprasif etki diğer türevlerde olduğu gibi 4 ila 5 haftalık uzun bir tedavi döneminden sonra sağlanır. Bu durum hasta ve çevrasine hatırlatılmamalıdır. Akut durum düzeltildikten sonra genellikle tedavi ileriye doğru sürdürülmemelidir. Doz bazı kişilerde günde 80 mg.'a kadar arttırılabilirsede günde 20 mg.'lık tek dozun yeterli olduğu uygulamalardan anlaşılmıştır. Günde 20 mg.'ı aşan dozlar bölünerek verilmelidir. Karaciğer ve böbrek problemi olan hastalarda ve diğer ilaçları kullanan yaşlı kimselerde dozun azaltılması önerilmektedir.

23 Temmuz 2009 Perşembe

seroquel 25mg tablet yan etkileri

seroquel 25mg tablet yan etkileri


Plasebo kontrollü kısa süreli Seroquel çalışmaları sırasında en çok bildirilen, önemli advers olaylar,somnolans (%17.5),göz kararması (%10),kabızlık (%9),postüral hipotansiyon (%7),ağız kuruması (%7) ve karaciğer enzim anormallikleri (%6) şeklinde olmuştur.
Plasebo kontrollü Faz II/III çalışmalarında Seroquel kullanan hastaların en az %1'inde görülmüş olan advers olaylar ise a¸a?¨da belirtilmi¸tir.

Bir bütün olarak vücutta:
Başağrısı (%19.4),asteni (%3.5) karın ağrısı (%3.1),sırt ağrısı (%2.0),ateş (%1.6),göğüs ağrısı (%1.8) Kardiyovasküler sistemde:Postürel hipotansiyon (%7.1),taşikardi (%7.1), hipertansiyon (%1.8)
Sindirim sisteminde: Kabızlık (%8.6), ağız kuruması (%6.5),dispepsi (%6.3), İshal (%2.0), GGT artışı (%1.6)

Kan ve lenf sisteminde:
Lökopeni (%1.6) Metabolizma ve beslenme bozuklukları: ALT(SGPT) yükselmesi (%6.1) AST(SGOT) yükselmesi (%3.5), vücut ağırlığında artış (%2.0)

Kas-iskelet sisteminde:
Miyalji (%1.2) Sinir sisteminde: Somnolans (17.5),göz kararması (%9.6),anksiyete (%3.1)
Solunum sisteminde: Rinit (3.3)

Deri ve eklerinde: Deri döküntüsü (%4.3), deride kuruma (%1.2)

Özel duyular: Kulak ağrısı (%1.2)

Ürogenital sistem: İdrar yolu enfeksiyonu (%1.4)

Seroquel kullanan ve advers olay görülen total hasta sayısı %79.6, plasebo gruplarında ise %75.2’dir.Burada sadece Seroquel kullanan hastalarda plasebo gruplarına kıyasla daha yüksek oranda görülen advers olaylar bildirilmiştir. Seroquel kullanan hastalardaki insidansı plasebo kullananlara eşit veya daha düşük olan olan advers etkiler; ağrı, enfeksiyon, düşmanca davranış,kaza sonucu yaralanma, hipotansiyon, bulantı, kusma, ajitasyon, uykusuzluk, asabiyet, akatizi, hipertoni, tremor, depresyon, parestezi, farenjit, ambliyopi’dir. Hastalarda birden fazla sayıda advers olay görülmüş olabilir.

Seroquel kullanımına hafif asteni, rinit ve dispepsi eşlik edebilir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da, daha çok tedavinin ilk haftalarında olmak üzere vücut ağırlığında sınırlı bir şekilde artış görülebilir.

Alfa-1 bloker aktiviteye sahip diğer antipsikotikler gibi Seroquel de ortostatik hipotansiyona (göz kararmasıyla birlikte), taşikardiye ve bazı hastalarda senkopa neden olabilir; bu olaylar özellikle, başlangıçtaki doz titrasyon döneminde görülmektedir (bkz Uyarılar ve Önlemler).
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda plasebo kullanan hastalardakinden daha sık olmamasına rağmen Seroquel kullanan hastalarda konvülsiyonlar görüldüğünden söz eden yayınlar vardır (bkz Uyarılar ve Önlemler).

Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanan hastalarda da ender olarak olası nöroleptik habis sendrom vakaları bildirilmiştir (bkz Uyarılar ve Önlemler).
Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi Seroquel kullanımına, lökosit sayısı değişiklikleri eşlik etmiştir. Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların %1.6'sında geçici asemptomatik lökopeni ve/veya nötropeni bildirilmiştir. Bazen eozinofili gözlemlenmiştir.
Seroquel kullanan bazı hastalarda serum transaminazlarının (ALT, AST) veya gamma-glutamin transferaz düzeylerinin semptom vermeksizin yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu artışlar, Seroquel tedavisine devam edildiğinde genellikle normale dönmektedir.
Seroquel tedavisi sırasında tok karnına ölçülen serum trigliserid ve total kolesterol düzeylerinde asemptomatik artışlar gözlemlenmiştir.

Seroquel tedavisine, özellikle total T4 ve serbest T4 olmak üzere tiroid hormonu düzeylerinde küçük, dozla bağlantılı azalmalar eşlik etmiştir. Total ve serbest T4 değerlerindeki azalma, ketiapin tedavisinin ilk 2-4 haftasında maksimal düzeyde gerçekleşmiş ve uzun süreli tedavi sırasında daha fazla azalmamıştır. TSH konsantrasyonunun zaman içerisinde anlamlı değişikliklere uğradığını gösteren ve klinik önemi olan herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Hemen bütün vakalarda, ketiapin tedavisinin durdurulmasına, tedavi süresi ne olursa olsun total ve serbest T4 düzeylerinin normale dönmesi eşlik etmiştir.

Diğer antipsikotikler gibi Seroquel de QTc aralığını uzatabilir ama klinik çalışmalarda buna, sürekli bir QTc uzaması eşlik etmemiştir.

21 Temmuz 2009 Salı

RISPERDAL 1 MG 20 TABLET Yan Etkileri

RISPERDAL 1 MG 20 TABLET Yan Etkileri

Risperdal genellikle iyi tolere edilir ve çoğu zaman yan etkilerin altta yatan hastalıklardan ayrılması zordur. Risperdal kullanımı ile ilgili gözlenen yan etkiler aşağıdaki gibidir:
Sık: Uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, baş ağrısı. Daha seyrek: Uyuklama, yorgunluk, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü, karın ağrısı, konstipasyon, dispepsi, bulantı/kusma, görme bozukluğu, priapizm, ereksiyon bozuklukları, ejakülasyon kusurları, orgastik disfonksiyonlar, üriner inkontinans, rinit, döküntü ve diğer alerjik reaksiyonlar.

Risperdal'in ekstrapiramidal semptomlar geliştirme potansiyeli klasik nöroleptiklerden daha azdır. Buna rağmen bazı hastalarda ekstrapiramidal semptomlar (tremor, rijidite, hipersalivasyon, bradikinezi, akatizi, akut distoni) görülebilir. Bu belirtiler genellikle hafif ve gerektiğinde doz azaltılıp ve/veya antiparkinson ilaçlar verildiğinde geçicidir. Bazı hastalarda, özellikle başlangıç dozunu takiben, ortostatik baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon ve refleks taşikardi görülmüştür ('Uyarılar ve önlemler' bölümüne bakınız). Risperdal doza bağlı prolaktin seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. Muhtemel belirtileri galaktore, jinekomasti, menstrüel siklüs düzensizlikleri ve amenore olabilir.

Kilo artışı ('Uyarılar ve önlemler' bölümüne bakınız), ödem ve karaciğer enzimlerinde yükselme Risperdal tedavisi sırasında gözlenmiştir. Klasik nöroleptiklerde olduğu gibi psikotik hastalarda polidipsiye ya da antidiüretik hormonun uygunsuz salınımına bağlı su intoksikasyonu, tardif diskinezi, habis nöroleptik sendrom, vücut ısısında düzensizlikler ve epilepsi gözlenmiştir.

Diğer ilaçlar ;

Parol Tablet ilacı hakkında bilgiler.

tiopram 20 mg yan etkileri - endikasyonları

tiopram 20 mg yan etkileri - endikasyonları

tiopram endikasyonları ;

Bu ilacın endikasyonları bulunamadı.

yan etkileri ;

tiopram 20 mg ait ilaç yan etkileri bilgisi bulunamadı. özür dileriz.

İlaç fiyatı ; 46.42 YTL

relaxol 40 mg tablet ilacı

Etken Maddesi
Sitalopram Hidrobromür

RELAXOL 40 MG 28 FİLM TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Uyarı ve önlemler ;

Alendronat, diğer bifosfonat türevleri gibi, üst gastro-intestinal mukozada iritasyona neden olabilir. Özofajit, özofagus ülseri, özofagus erozyonu ve hatta kanamaya neden olabileceğinden, alendronat bir bardak su ile yutulmalı; çiğnenmemeli ya da emilmemeli; alındıktan sonra en az 30 dakika süreyle yatılmamalıdır. Hastalar özofagus iritasyon belirtilerinin görülmesi durumunda derhal doktorlarına haber vermeleri konusunda uyarılmalıdır.
Alendronatın, üst gastro-intestinal mukozada olası iritan etkisi ve altta yatan hastalığın kötüleşme olasılığı nedeniyle, disfaji, özofagus hastalıkları, gastrit, duodenit ya da ülser gibi aktif üst gastro-intestinal hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yaşlanma, östrojen eksikliği ve glukokortikoid kullanımı dışındaki osteoporoz nedenleri de göz önüne alınmalıdır. Alendronat tedavisine başlamadan önce hipokalsemi ve D vitamini eksikliği gibi mineral bozukluğuna yol açabilen hastalıklar düzeltilmelidir. Alendronatın kemiklerdeki mineral miktarını yükseltici etkisi sonucu, serum kalsiyum ve fosfat düzeyinde hafif bir düşme gözlenebilir. Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alınması sağlanmalıdır. Alendronatın, kreatinin klirensi dakikada 35 ml’nin altında olan böbrek yetmezlikli hastalarda kullanılması önerilmez.
Serum kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri, ağrı durumu ve kırık oranları periyodik olarak izlenmelidir. Gerek erkek, gerekse kadınlarda tedavi öncesinde hormonal durum saptanmalıdır. Tedaviye başlamadan önce kemik mineral yoğunluğu ölçülmeli ve alendronat ile birlikte glukokortikoid kullanan hastalarda 6-12 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanım
Gebelik kategorisi: C
Alendronatın gebe kadınlarda etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır. Gebelik durumunda zorunlu ise, olası yararları ve fötus ile anne üzerindeki riskleri karşılaştırılarak kullanılmalıdır.
Alendronatın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Çocuklar ve Yaşlılarda Kullanım
Alendronatın çocuklarda kullanımı araştırılmamıştır. Yaşlı hastalardaki etkinliği ve güvenilirliği açısından fark görülmemiş olmakla birlikte, bazı yaşlı hastaların daha duyarlı olabilecekleri göz önüne alınmalıdır.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Alendronatın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Relaxol 40mg - relaxol yan etkileri burada.

pexola 1 mg tablet yan etkileri

Pexola 1 mg tablet ilacının yan etkileri

Yan etkileri ;

konfüzyon, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, diskineziler, halusinasyon, somnolans, asteni, konstipasyon, uykusuzluk. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında, özellikle çok hızlı titre edildiğinde, postural hipotansiyon oluşabilir. Libido bozuklukları ile ilişkili olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

uyarı ve önlemleri ;

Böbrek bozukluğu olan bir hastaya reçete edilirken, doz azaltımı önerilir. Halusinasyonlar ve konfüzyon, dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Parkinson hastalığı ileri düzeyde olan hastalara levodopa ile kombine verildiğinde, erken dönem monoterapiye göre, halusinasyonlar daha sık olmuştur. Hastalar, halusinasyonların oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanmayı olumsuz yönde etkileyebileceğinin farkında olmalıdırlar. Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir. Pexola ile tedavi edilen hastalar günlük aktiviteleri sırasında aniden uykuya daldıklarını bildirmiştir. Eğer hasta belirgin günlük uyuklama hali ya da ani uykuya dalma epizotlari gösteriyorsa ve bu, günlük aktivitelerini yerine getirmede problem yaratıyorsa, Pexola’ya devam edilmemelidir. Literatürdeki raporlar huzursuz bacak sendromunda dopaminerjik ilaçlarla tedavinin, hastalığın artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir. Hastalığın artması ifadesiyle, semptomların aksamları daha erken bir zamanda başlaması ve semptomların diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde yaygınlaşması belirtilmektedir. Gebelik ve Emzirme: Gebelikte yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır. Kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışılmamıştır. Emzirme sırasında Pexola tablet kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi: C.

PEXOLA 1 MG 100 TABLET

Benzer ilaçlar ;

efeksoz 75 mg yan etkileri

lipitaksin 20 mg yan etkileri

LIPITAKSİN 20 MG 30 FİLM TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Lipitaksin 20mg yan etkileri ;

(SPH): Genel olarak vücut: Asteni, flu sendromu, başağrısı;
Kardiyovasküler sistem: Hipotansiyon, palpitasyonlar, postural hipotansiyon, senkop;
Sindirim sistemi: Bulantı;
Metabolik ve Nutrisyonel bozukluklar: Periferal ödem, kilo artışı;
Sinir sistemi: Başdönmesi, somnolans, vertigo;
Solunum sistemi: Dispne, nazal konjesyon, rinit;
Özel duyular: Görme bulanıklığı / dokunma duyusunun zayıflaması;
Ürogenital sistem: İmpotans, idrar yolu enfeksiyonu.
Pazarlama sonrası deneyimleri: Trombositopeni, atriyal fibritasyon ve ayrıca piriapizm rapor edilmiştir; ama sebep ve etki ilşkisi açıklanmamıştır. Hipertansiyon:
Genel olarak vücut: Asteni, bel ağrısı, baş ağrısı; Kardiyovasküler sistem: palpitasyonlar, postural hipotansiyon, taşikardi;
Sindirim sistemi: bulantı, Metabolik ve nutrisyonel bozukluklar: ödem, periferal ödem, kilo alma;
Kas iskelet sistemi: Kol-bacak ağrıları;
Sinir sistemi:Depresyon, baş dönmesi, lipido azalması, sinirlilik, parestezi, somnolans;
Solunum sistemi: Dispne, nazal konjesyon, sinüzit;
Özel duyular:Görme bulanıklığı;
Üro-genital sistem: impotans. Terazosin kullananlarda:
Genel olarak vücut: Göğüs ağrısı, fasiyal ödem, ateş, karın ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı;
Kardiyovasküler sistem: Aritmi, vazodilatasyon;
Sindirim sistemi: konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, dispepsi, şişkinlik, kusma;
Metabolik ve nutrisyonel bozukluklar: Gut;
Kas iskelet sistemi: artralji, artrit, eklem rahatsızlıkları, miyalji;
Sinir sistemi: Anksiete, insomnia;
Solunum sistemi: Bronşit, soğuk algınlığı semptomları, epitaksis, influenza semptomları, şiddetli öksürük, farenşit, rinit;
Deri: prürit, döküntü, terleme;
Özel duyular: görme bozukluğu, konjunktivit, kulak çınlaması;
Ürogenital sistem: Sık idrara çıkma, özellikle post-menapoz dönemdeki kadınlarda bildirilen üriner inkontinans, idrar yolları enfeksiyonları.
Pazarlama sonrası deneyimleri:Hastalarda ilaç tablet takiben nadir olarak anafilaksi dahil allerjik reaksiyonlar görülebileceğini göstermiştir. Trombositopeni, atriyal fibrilasyon ve ayrıca priapizm rapor edilmiştir; ama sebep ve etki ilişkisi açıklanmamıştır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

acnelyse yan etkileri ve kullanımı

Etken Maddesi
Retinoik Asit

ACNELYSE 20 GR KREM
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Uyarı ve önlemler ;

İrritasyon olursa tedavi kesilmelidir, güneş ışığı teması en az olmalıdır, göze, muköz membranlara, ağıza, burun kenarlarına sürülmemelidir

Yan etkileri ;

Dermatolojik yan etkiler

Dozu Kullanma ;

Geceleri, günde 1 kez lezyonlu bölgeye çok hafif sürülür.

Diğer ilaçlar ;

Majezik 100 mg

efexor tablet yan etkileri

Etken Maddesi
Venlafaksin HCl

EFEXOR 37,5 MG 28 TABLET
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

efexor yan etkileri

Venalfaksin kullanıma ağlı en sık görülen ve plasebo verilen hastalarda eşit sıklıkta görülmeyen yan etkiler , baş dönmesi ağız kuruluğu, Uykusuzluk, sinirlilik uyuşuklukgibi sinir sistemi şikayetleri, gastreointestinal şikayetler anormal ejakülasyon/orgazm, terleme ve kuvvetsizliktir sıkça görülen asdvers etkilerin oluşumu doza bağlıdır. Advers etkilerin şiddeti ve sıklığı genelikle tedaviye devam edilmesi ile azalır. Klinik çalışmalar sırasında hastaların enaz %3'ünde baş ağrısı, palpitasyon disepsi, diyare parestezi, gözde uyum bozukluğu ve idrtar sıklığı bildirilmiştir,.ancak bunların kesinikle venlafaksin tedavisinden kaynaklandığı söylanemez. Klinik çalışmalarda bazı hastaların venlafaksin bağlı olarak kan basıncında artma görülmüştür. tedavi edilmiş hipertansiyon veya başlangıçta yüksek kan basıncı olanlarda venlafaksin tedavisi ile daha fazla artış eğilimi görülmektedir. Çalışmalar sırasında venlafaksin ile tedavi edilen hastalarda %1'inden azındaa belirlirgin kilo artışı gözlenmiştir.

Diğer ilaçlar ;

Muscoril ilacı yan etkileri ve fiyatı

anafranil yan etkisi etkileri

Etken Maddesi
Klomipramin Hidroklorür

ANAFRANIL 10 MG 30 DRAJE
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Anafranil yan etkisi

Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir, ilaca devam edildiğinde veya dozun azaltılması ile geçer. Bu yan etkiler her zaman plazma ilaç düzeyleri veya doz ile ilişkili değildir. Yan etkileri, yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete, kabızlık, ağız kuruluğu gibi depresyon belirtilerinden ayırt etmek sıklıkla zor olmaktadır. Eğer şiddetli nörolojik veya psikiyatrik reaksiyonlar görülürse, Anafranil kesilmelidir. Yaşlı hastalar özellikle antikolinerjik, nörolojik, psikiyatrik veya kardiyovasküler etkilere karşı duyarlıdırlar.

Bu hastalarda ilaçların metabolizasyonu ve eliminasyonu azalmış olabilir, terapötik dozlarda verildiğinde, yükselmiş plazma konsantrasyonu riski görülebilir. Sıklık skalası : sık sık >%10, bazen >%1-10, ender >%0,001-1, çok ender <%0.001. Merkezi sinir sistemi Psişik etkiler Sık sık : Uyuşukluk, yorgunluk, huzursuzluk, iştah artması. Bazen : Konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyonlar (özellikle yaşlı ve Parkinsonlu hastalarda), anksiyete durumları, ajitasyon, uyku bozuklukları, mani, hipomani, saldırganlık, unutkanlık, kişilik kaybı, ağırlaşan depresyon, konsantrasyonda azalma; uykusuzluk, kabus, esneme. Ender : Psikotik semptomların aktivasyonu.

Nörolojik etkiler Sık sık : Sersemlik, tremor, baş ağrısı, kronik kas spazmı. Bazen : Deliryum, konuşma bozuklukları, paresteziler, kas zayıflığı, kas hipertonisi; Ender: Konvülsiyonlar, ataksi; Çok ender: EEG değişiklikleri, hiperpireksi. Antikolinerjik etkiler Sık sık : Ağız kuruluğu, terleme, konstipasyon, görme ile ilgili uyum bozuklukları, bulanık görme, işeme bozuklukları; Bazen : Yüzde sıcaklık hissi, midriyazis; Çok ender : glokom. Kardiyovasküler sistem Bazen : Sinüs taşikardisi, çarpıntı, postüral hipotansiyon, kalp rahatsızlığı olmayan hastalarda klinik olarak önemi olmayan EKG değişiklikleri (T ve ST değişiklikleri gibi). Ender : Aritmiler, kan basıncında artma; Çok ender : İletim bozuklukları (QRS kompleksinde genişleme, PQ değişiklikleri, dal bloku gibi).

Gatrointestinal sistem Sık sık : Bulantı; Bazen : Kusma, abdominal bozukluklar, diyare, iştahsızlık. Karaciğer Ender : Transaminaz düzeyinde artma; Çok ender : sarılık ile veya sarılık görülmeksizin hepatit. Deri Bazen : Alerjik deri reaksiyonları (deri döküntüsü, ürtiker), fotosensitivite, kaşıntı; Çok ender : Ödem (lokal veya yaygın), saç dökülmesi. Endokrin sistem ve metabolizma Sık sık : Kilo artışı, libido ve potens bozuklukları; Bazen : Galaktore, göğüs büyümesi. Çok ender: AAHS (anormal antidiüretik hormon salgılanma sendromu).

Aşırı duyarlık reaksiyonları Çok ender : Eozinofili ile birlikte görülen veya görülmeyen alerjik alveolit (pnömonit), hipotansiyon dahil sistemik anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar. Kan Çok ender : Lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, eozinofili, purpura. Duyu organları Bazen : Tat bozuklukları, kulak çınlaması. Diğer Bu gruptaki belirtiler tedavinin ani olarak kesilmesi veya dozun azaltılmasını takiben bazen ortaya çıkarlar: bulantı kusma, karın ağrısı, diyare, uykusuzluk, baş ağrısı, sinirlilik ve anksiyete. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Diğer ilaçlar

- relaxol yan etkileri için tıklayın.

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Madopar 125mg tablet ilacı

MADOPAR [ 125 MG 30 TABLET ]

Etken Maddesi
Levadopa + Benserazid HCL

MADOPAR 125 MG 30 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç formülü ;

Bir tablet, 200 mg levodopa ve 50 mg benserazide eşdeğer miktarda benserazid hidroklorür içerir.
Diğer maddeler: Demir oksit kırmızı (E 172).

Dozu kullanma ;

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Standart doz

Madopar ile tedaviye kademeli olarak başlanmalı, doz bireysel olarak saptanmalı ve optimal etki için titre edilmelidir. Aşağıdaki doz uygulamaları, bu konuda yol gösterici olarak kabul edilebilir:

Başlangıç tedavisi ;

Parkinsonizmin erken evrelerinde, günde 3-4 kez yarım tablet Madopar <125> ile tedaviye başlamak önerilir. Başlangıçtaki doz programının tolere edilebilirliği onaylandığı zaman, hastanın cevabına göre doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Optimal etkiye, genellikle 300‑800 mg levodopa + 75‑200 mg benserazide karşılık gelen günlük Madopar dozu ile ulaşılır ve bu doz, 3 veya daha fazla doza bölünebilir. Optimal etki elde etmek için 4‑6 haftaya ihtiyaç vardır. Eğer günlük dozun daha da artırılması gerekirse, bu ayda bir yapılmalıdır.

İdame tedavisi

Ortalama idame dozu, günde 3‑6 kez 1 adet Madopar 125 mg tablettir. Bireysel dozların sayısı (üçten az olmamak şartıyla) ve bunların gün içinde dağılımları, optimal etki için titre edilmelidir. Optimal etki sağlamak için Madopar HBS, Madopar tabletin yerini alabilir.

Diğer ilaçlardan Prozac ilac bakabilirsiniz.

Depakin ilacı yan etkileri

Depakin [ 200 mg 40 ml oral solusyon ]

Depakin ilacı yan etkileri


Depakin yan etkileri :
Bulantı, kusma, karın krampı, diyare, uyuşukluk, trombositopeni, hepatotoksisite ve saç dökülmesi gibi yan etkiler görülebilir.

Diğer bir ilaç olan abilify yan etkileri okumak için tıklayın.

Depakin [ 200 mg 40 ml oral solusyon ]

relaxol yan etkileri

Relaxol 40 mg 28 film tablet

relaxol yan etkileri

Klinik araştırmalarda yan etkilerin genellikle hafif olduğu ve tedavinin kesilmesini gerektirmediği görülmüştür.

Klinik çalışmalarda % 1’den yüksek ve plasebo grubundakinden daha sık görülen yan etkiler karın ağrısı, dispepsi, konstipasyon, diyare, gaz, özofagus ülseri, disfaji, abdominal distansiyon, kemik, kas ve eklem ağrısı ve baş ağrısıdır. Nadiren deri döküntüsü ve eritem görülmüştür.

Alendronat, nadiren ürtiker ve anjiyoödem dahil aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Alendronat kullanan hastalarda özofajit, özofagusta erozyon, özofagus ve orofarenks ülseri görülebilir. Nadiren mide ve duodenum ülseri görülebilir.

Alendronat tedavisi sırasında serum kalsiyum ve fosfat düzeyinde hafif, asemptomatik ve geçici düşme meydana gelebilir.

Benzer ilaçlar ;

Muscoril ilacı yan etkileri ve fiyatı

efeksoz 75 mg yan etkileri

efeksoz 75 mg yan etkileri

Soru ;

efexor adlı antidepresan ilacının cinsel işlev bozukluğuna yol açtıgını duydum dogru mudur bu? ne gibi etkileri oluyor oluyorsa geçici mi kalıcı mı?saygılar..

Cevap :

Öncelikle geçmiş olsun;

Bu tip ilaçlar geçici cinsel işlev bozukluğu yapabilmektedir.

Allah’tan sağlık, şifa ve afiyetler dilerim.

Op.Dr.Ali Hatay

Benzer yazılar ;

Majezik yan etkileri

18 Temmuz 2009 Cumartesi

insomin ilacı yan etkileri

INSOMIN 50 MG 30 DRAJE

Insomin Draje çok iyi tolere edilmekle birlikte ender durumlarda ve özellikle tedavinin başlangıcında uyuklama hali, yorgunluk, ağız kuruluğu, nadiren baş ağrısı, baş dönmesi, idrar tutulduğu ve bulanık görme yapabilir. Ayrıca postural hipotansiyon görülebilir ise de bu durum kısa sürede doz azaltılması ile ya da kendiliğinden kaybolur. Nadiren taşikardi ve çarpıntı oluşabilir. Allerjik deri döküntüleri, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve hiperbilirubinemi ender
olarak bildirilmiştir. Bu gibi durumlarda ilaç kesilmelidir.


Diğer ilaçlar

abilify yan etkileri

Muscoril ilacı yan etkileri ve fiyatı

MUSCORIL 4 MG 20 KAPSUL


KAPSÜL :
Nadiren sindirim şikayetlerine (gastralji, ishal) yol açabilir.

AMPUL :
İ.M. uygulama sonrasında nadir olarak tansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon bildirilmişitir.
Tiyokolsikaside karşı aşırı duyarlığa bağlı olarak deri belirtileri ortaya çıkabilir.

İlaç Barkodu *8699542150063*

İlaç Fiyatı 13.87 YTL

Reçeteli Verilir.

Diğer ilaçlar ;

Majezik 100 mg

11 Temmuz 2009 Cumartesi

DEKSTROZ 20 eşdeğeri

DEKSTROZ eşdeğeri

Kayıtlarda bu ilaçca dağir eş değerler bulunamamıştır.

% 20 DEKSTROZ [ 500 ml Solüsyon ]

İlaç Formülü ;

100 mlEnjeksiyonluk su1 ml solüsyon
1.666 mOSm/ltOzmolarite 1 ml solüsyon
30 gDekstroz anhydr1 ml solüsyon

Uyarı ve Önlemler ;


1) Hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla kullanıldıklarında, tromboza yol açabilir. Bu yüzden söz konusu çözeltilerin santral büyük bir venaya, tercihen vena cava superior 'a yertleştirilmiş intravenöz katater yoluyla verilmeleri önerilmektedir. 2) Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüdehiperglisemi ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremesi ve karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olduğu bilinen hastalarda zihin bulanması ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır. 3) Elektrolitsiz hipertonik, dekstroz solüsyonları, kan tranfüğzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır. eritrosit kongolmerasyonuna sebep olabilirler. 4) Dekstroz solüsyonları tam kan ile birlikte aynı infüzyon seti ile uygulanmalıdır. Hemolize sebep olabilirler. 5) Dekstroz solüsyonları hipopotasemi, hipomagnesemi ve hipofosfatemiyle seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine sebep olurlar. 6) B Grubu vitaminleri organizmadaki dekstroz metabolizmasını katalize den koenzim sistemlerinde yer aldıklarından dekstroz kullanırken bu vitaminlerinde birlikte verilmesi vücuttaki vitamin yedeklerinin tükenmesini önler. 7) Parenteral yoldan dekstroz verilmesi sırasında hippotasemi geliştiğinden ve özellikle digitalis almakta olanlara bu çeşit çözeltiler verilirken için eyeterli miktarda potasyum katılması gerekir. 8) Kortikosteroid lamakta olan hastalara parenteral yoldan sıvı verilirken çok dikkat edilmesi gerekir. 9) Hipertonik glukoz çözeltisinin periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa şu noktalara dikkat edilmesi gerekir. a) Koldaki geniş bir veni seçin ve mümkünse bu veni gün aşırı değiştirin . b) Damar çevresindeki dokuların nekrozuna yol açabilecek herhangi bir sızıntıyı önleyebilmek için ven içersine geniş lümenli bir iğneyi veya uygun bir kateteri iyice yerleştirin. damar dışına sızıntı olup olmadığını anlamak için damara giriş yerini sık sık gözden geçirin. Tranboflebit bazen infüzyondan sonra da meydana gelebildiğinden damara giriş yeri infüzyonun bitişinden sonraki ilk 24 saat içersinde de zaman zaman muayene edilmelidir. c) İnfüzyon bittiğinde iğneyi veya kateteri çıkarıp hastanın kolunu 3 dakika süreyle yüksekte tutun ve bu sırada enjeksiyon yerine hafif bir baskı uygulayın. Gebelikte Kullanım: Hipertonik dekstroz solüsyonları ile hayvan üreme deneyleri yapılmamıştır. Gebe kadınlara uygulandığında fötse zarar verip vermeyeceği ve kadınlarda üreme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Gebelerde ancak mutlak gereksinim varsa uygulanmalıdır.dekstroz tablet

dekstroz tablet

%30 DEKSTROZ
[500 ml Solüsyon Setli]
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

% 30 Dekstroz solüsyonu intravenöz uygulanıma yönelik steril, apirojen bir çözeltidir. İçinde bakteriyostatik veya natimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur. Düşük bir pHya sahiptirler, lokal damar irritasyonuna sebebiyet vermemek için alternatif periferik venler kullanılmalıdır. Keza küçük çaplı bir iğne ile geniş bir ven klullanarak çok yavaş olarak yapılan infüzyon damar tahrişlerini minimum'a indirir. Dakikada 4 ml'lik infüzyon hızı asla aşılmamalıdır. %30 dekstroz çözeltisinin 1 lt.sinde 1200 kalori vardır. Normal bir insanın 1 saatte metabolize edebileceği dekstroz miktarı kilo başına 800 mg.dır. İnsulin verilmezse bu miktardan daha fazlası idrarla çıkar. Uygulanacak doz her hasta için hekimi tarafından, hastanın yaşı ağırlığı, klinik durumu ve labaratuar çalışmalarına dayanılarak belirlenmelidir. Parenteral tedavinin uzaması durumunda, kanda glikoz ve elektrolit yoğunluklarıyla sıvı ve lektrolit dengesindeki değişimleri izleyebilmek amcıyla sık sık labaratuar incelemesi yapılması gerekir.

bevitol tablet yan etkileri

BEVİTOL [ 50 TABLET ]

Etken Madde(ler):

Vitamin B1 (Tiamin) 250 mg, Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg

BEVİTOL [ 50 TABLET ]
Kullanım Şekli:
Günlük tedavi dozu 2-4, profilaktik dozu 1-2 tablettir.

Endikasyonları:
Nevrit, polinevrit, diyabetik nöropati, gebelik nevriti, artrit, periartrit, siyatik, lombalji, artralji, miyalji, kramp, romatizma ağrıları, idiyopatik ve ihtiyarlığa bağlı tremor, Wemicke hastalığı, Korsakoff psikozu, delirium tremens, gebelik, radyoterapi, iştahsızlık, bulantı ve kusmalarda endikedir.

BEVİTOL [ 50 TABLET ]
Kontrendikasyonları:
Bileşimdeki vitaminlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Bileşimdeki piridoksin levodopanın periferik metabolizmasını artırdığından tek başına levodopa müstahzarı kullanan parkinson hastalarına verilmemelidir.

BEVİTOL [ 50 TABLET ]
Yan Etkileri:
Herhangi bir yan etkisi olmamasına rağmen çok yüksek dozlarda kullanılmaması gerektiği gözönünde bulundurulmalı ve B grubu vitaminlere duyarlı kişilere verilmemelidir.

BEVİTOL [ 50 TABLET ]
İlaç Etkileşimleri:
B6 vitamini levodopanın etkisini antagonize edebileceğinden parkinson tedavisinde sadece levodopa alanlara verilmez. Levodopa+benserazid kombinasyonu alanlarda kullanılabilir.

10 Temmuz 2009 Cuma

abilify ilacı fiyatı

Etken Maddesi
Aripiprazol

ABILIFY 15 MG 28 TABLET
İthal, Beşeri bir ilaçdır.


İlaç Barkodu ;
*8699726014150*

İlaç Fiyatı ;

221.41 YTL

Reçeteli Verilir.

ilacın yan etkilerini öğrenmek için abilify yan etkileri sayfasına göz atabilrsiniz.

abilify yan etkileri

ABILIFY 15 MG 28 TABLET

Yan etkileri

Enapril genellikle iyi tolere edilir. Yan etkilerin çoğu hafif ve geçici olup tedavinin kesilmesini gerektirmez. En sık görülen yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk hissidir. Nadir olarak aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir;

Kardiyovasküler sistem: Senkop, ortostatik hipotansiyon, çarpıntı, gögüs ağrısı.

Santral sinir sistemi:Uykusuzluk, parestezi, somnolans.

Gastrointestinal sistem:Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare.

Diğer; dispne, öksürük, anjioödem, pruritus, raş, hiperhidroz; BUN ve kreatininde geçici yükselmeler ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle sıvı kaybı ve renovasküler hipertansiyonu olan hastalarda görülür. Serum potasyum seviyelerinde minimal bir yükselmeye yol açabilir. Hemoglobin ve hematokritte minimal düşme, karaciğer enzimlerinde minimal yükselme ve çok nadir olarak lökopeni görülebilir. Konjestif kalp yetmezliği nedeni ile Enapril alan hastaların %1'inde proteinüri saptanmıştır

5 Temmuz 2009 Pazar

xanax mg

Etken Maddesi
Alprazolam

XANAX 1 MG 50 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır

XANAX 1 MG 50 TABLET
İlaç Listesi
Sinir Sistemi, Nöroloji » Anksüplitik

Dozu Kullanma ;

Her hasta için optimum Xanax dozu saptanmalıdır. Aşağıdaki günlük dozaj tablosu birçok hastanın gereksinimine uyabilir. Yüksek dozaj gerektiğinde, günlük dozlarından önce akşam dozları arttırılmalıdır. Anksiyete: 3 kez 0.25-0.5 mg , Birkaç doza bölünerek günde 0.5-4 mg artırılır. Depresyon: 3 kez 0.5 mg , Birkaç doza bölünerek günde 1.5-4.5 mg artırılır. Geriyatrik hastalar veya zayıf düşüren hastalık mevcudiyetinde : 2-3 kez 0.25 mg , Birkaç doza bölünerek günde 0.5-0.75 mg; gerekirse ve tolere edilebilirse tedricen artırılır. Panikle birlikte görülen hastalıklar : Yatarken 0.5-1.0 mg , Doz, yanıta göre ayarlanmalıdır.Doz artırımları 3-4 günde 1.0 mg dan daha hızlı yapılmamalıdır. Klinik araştırmalarda kullanılan ortalama doz günde 5.7±2.3 mg/dır. Ender olarak günde 10 mg�a çıkılmıştır. İncelemeler, yüksek dozlardan ( 195 mg/kg-dan fazla; insanda günlük maksimum dozun 2000 katı ) sonra, kardiyo-pulmoner kolapsın gelişebildiğini göstermişti

İlaç Barkodu

*8699502012806*

İlaç Fiyatı
22.95 YTL

Reçeteli Verilir.

3 Temmuz 2009 Cuma

Majezik yan etkileri

MAJEZİK 100 MG 15 FİLM TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Etken Maddesi ;
Flurbiprofen

İlaç Formülü ;

Flurbiprofen, 100 mg

Yan Etkileri ;

Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddetle, doza bağlı ve geçicidirler.
Dispepsi, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, vücut ağırlığı değişimleri.

Etkileşimler ;

Flurbiprofen furosemid gibi diüretiklerin etkisini azaltabilir.
Flurbiprofenin diğer nonstreoidal antienflamatuar ilçalar gibi kanama parametrelerini etkileyebileceği düşünülerek antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

Majezik fiyatı

MAJEZİK 100 MG 15 FİLM TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Fiyatı ;

6.88 YTL

Etken Maddesi ;
Flurbiprofen

İlaç Formülü ;

Flurbiprofen, 100 mg


Uyarı ve Önlemler ;


-Kronik olarak nonsteroidat antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda önemi gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşürülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir.
-Diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda da olduğu gibi renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bilinen geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.
-Kardiyak dekombansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır.
-Yapılan çalışmalarda 12 aydan fazla sürede günde 200 mg'lık dozda alınan flurbiprofenin kanama süresini uzatmadığını bildirilmiş olmasına rağmen özellikle anormal kanama potansiyeli olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Hamilelik ve laktasyonda kullanımı: Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda flurbiprofenin teratojenik etkisinin bulunmadığı gösterilmiş olmasına rağmen insanlar üzerindeki çalışmaların yetersizliğinden dolayı flurbiprofenin hamilalerde kullanılması tavsiye edilmez.
Proslaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle flurbiprofenin laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.

Majezik 100 mg

MAJEZİK 100 MG 15 FİLM TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Etken Maddesi ;
Flurbiprofen

İlaç Formülü ;

Flurbiprofen, 100 mg

Dozu Kullanma ;

Doktor tarafından başka önerilmediği taktirde;
Tavsiye edilen günlük doz,
Bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg'dır.
Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg'a çıkarılabilir.
Adet sancılarında,
Semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg. Maksimum günlük doz 300 mg'dır.

2 Temmuz 2009 Perşembe

Prozac antidepresan

Dozu Kullanma ;

Depresyon ve buna bağlı anksiyete için doz sabahları 20 mg. Prozac günde 20-80 mg dozuna da kullanılmıştır ama çok büyük bir bölümü 20 mg'dan fazlasına ihtiyaç duymaz. Haftalarca süren tedaviden sonra klinik düzelme sağlnmazsa doz arttırılabilir. Arttırma her defasında 20 mg olarak gerçekleştirilir ve günlük doz sabahları ve öğlenden sonraları 2 kısma bölünerek alınır. Buşimia nevrozda doz 60mg'dır. Obsesif-kompülsife'de 20-60 mg'dır. Bütün tedavilerde günlük maksimal doz 80mg'dır. Renal ya da hepetik disfonksiuonu olanlarda doz azaltılmalı ya da daha seyrek verilmelidir. dopz değişiklikleri doktor denetiminde gerçekleştirilmnelidir.

Endiksiyonları ;

Prozac depresyonunve buna eşlik eden anksiyetinin, ayrıca bulimia nervoza ve obsesif-kompülsif hstalık tedavisinde endikedir.

Kontrendikas yonları

Fruoksetine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

PROZAC [ 20 MG 70 ML ] LİKİT

Prozac ilac

PROZAC [ 20 MG 70 ML ] LİKİT

Etken Maddesi
Fluoksetin HCL

PROZAC 20 MG 70 ML LİKİT
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü ;

20mg Fluoksetin hcl Kapsül


Uyarılar ve Önlemler ;

Fluoksetin ile yapılan çalışmalarda %4 oranında döküntü ve /veya ürtiker görülmüştür. Nadirde olsa döküntü görülen hastalarda karaciğer, böbrek ve akciğerlerle de ilgili olabilen ciddi sistematik olaylar gelişebileceğinden alternatif etyolojisi bilinmeyen ya da benzer bir allarjik bulgu durumunda fluoksetin uygulaması durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15'inde anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk görülmüş, %5 bu etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.
Fluoksetin özellikle normal kilonun altındaki depresyonlu bireylerde belirgin kilo kaybına neden olabilir. Klinik çalışmalarda fluksetin ile tedavi edilen hastaların %1 kadarında hipomani ya da mani görüldüğü bildirilmiştir.
Birçok antidepresan alkole bağlı MSS depresyonunu arttırır. Bu nedenle diğer psikoaktif ilaçlarda olduğu gibi Prozac'ın alkolle birlikte kullanımı önerilmemektedir.
Fluoksetin ile tedavi edilmekte olan 6000'den fazla hasta arasından 12 hastada konvülsiyon izlenmiştir. Fluoksetin nöbet hikayesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
İntihar etme riski yüksek olan hastalar tedavi başlangıcında yakından izlenmeli; aşırı dıoz alma olasılığını azaltmak için reçeteye yazılan miktar en azda tutulmalıdır. Dozda yapılacak değişiklikler plazmaya ancak bir kaç hafta sonra yansır.
Depresyonun yanı sıra sistematik hastalığı da bulunan hastalarda fluoksatin kullanımıyla ilgili yeterli veri bulunmadığından böyle hastalarda dikkatli olunmalıdır. Merkezi sinir sistemiyle ilgilidiğer bir ilacıda almakta olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Fluoksetin miyokardiyel enfarktüs ya da anstabl kalp rahatsızlığı geçirmiş bireylerdeki emniyeti araştırılmamıştır. Karaciğer yetmezliğinde fluoksetin norfiuoksetin atılım yarılanma süreleri uzayacağından sirozlu hastalarda doz azaltılmalı ya da doz aralığı uzatılmalıdır.
Fluoksatinin ciddi böbrak yetmezliği olanlarda kullanımıyla ilgili bilgilr kısıtlı olduğundan böyle hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Fluoksetin glisemik kontrolü etkileyebilir, fluoksetin uygulanan diabetli hastalarda antidiabetik ajan dozu ayarlanmalıdır.
Psikoaktif ilaçlar düşünme, karar verme ve motor becerileri etkileyebileceklerinden hastalar otomobil ve tehlikeli makine kullanma yönünden uyarılmalıdır.
Fluoksetin kullanan bazı hastalarda, özellikle yaşlılar, diüretik kullananlar ve volüm eksikliği bulunanlarda ilacın bırakılmasıyla ortadan kalkan hiponatremi görülmüştür. Fluoksetin ile bağlantısı kesin olarak bilinmemekle berber,Prozac tedavisindeki bazı hastalarda trombosit fonksiyonunun değiştiği ve/veya laboratuar testlerinde anormal sonuçlar alındığı kaydedilmiştir.
Hamilelerde emniyeti kanıtlanmadığından hamile kadınlarda gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Çocuklarda güvenirliliği ve faydası kanıtlanmamıştır. Fluoksatinin yaşlı hastalarda kullanımı sistematik olarak araştırılmamıştır.

İlaç Fiyatı ;
12 YTL

İlaç Barkodu ;

*8699673596013*

xanax alkol

XANAX [ 0.5 MG 30 TABLET ]

Etken Maddesi

Alprazolam

XANAX 0,5 MG 30 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Uyarılar - Önlemler ;

Xanax�ın primer teşhisin şizofreni olduğu hastalarda kullanılması öğütlenmemektedir. Alkolikler ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar benzodiazepinlerle tedavide denetim altında tutulması gerekir. Primer depresyon belirtisi psikomotor yavaşlama olanlarda; bipolar depresyon hastalarında ve psikotik belirtiler gösterenlerde Xanax kullanılmamalıdır. Xanax kullanırken uyku hali ya da baş dönmesi gelişmediği saptanıncaya kadar hastalara motorlu taşıt ya da tehlikeli cihazlar kullanmamaları öğütlenmelidir. Diğer benzodiazepinlerde olduğu gibi, Xanax tedavisini birdenbire kesmekten kaçınılmalıdır. Ani kesmenin sonuçlarını önlemek için, dozaj tedricen azaltılmalıdır. İlacın ani bırakılması sonucu disfori, uykusuzluk, karın ve kas krampları, kusma, terleme, tremor ve bazen konvülziyonları kapsayabilen majör bir sendrom görülebilir. Bu belirti ve bulgulara, uzun sürelerle aşırı dozlar alan hastalarda daha sık rastlanmaktadır. Ağır depresyonlu ya da intihar eğilimli hastalara, ilaç kısıtlı miktarlarda reçete edilmelidir. Panikle birlikte görülen hastalıklar, birincil ve ikincil major depresyonlar ile birlikte görüldüğünden, bu hasta grubunda, tedavi edilmeyen vakalar arasında intihar oranı yüksektir. Bu yüzden, bu grup hastalarda, diğer psikotrop ilaçlarda olduğu gibi, Xanax da dikkatli reçete edilmelidir.Böbrek ya da karaciğer fonksiyonu bozukluğu olan hastaların tedavisinde geçerli önlemlere uyulmalıdır.18 yaşından küçük çocuklarda Xanax�ın etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamıştır. Gebelikte Kullanım: Gebeliğin ilk 3 ayında Xanax kullanımından kaçınılmalıdır. Emzirme döneminde Kullanım: Birçok ilaç anne sütüne geçebildiğinden, ilaç kullanan annelerin emzirmemesi öğütlenmektedir. Dikkat! Bağımlılık yapabilir.

Yan Etkiler ;

Yan etkiler tedavinin başlangıcında gözlenir ve çoğunlukla tedavinin devamında veya doz azaltıldığında kaybolur. Xanax tedavisi sırasında en yaygın olumsuz reaksiyonun uyku hali olduğu saptanmıştır. Daha az oranda baş dönmesi, görme bulanıklığı, baş ağrısı, depresyon, uykusuzluk, sinirlilik/anksiyete, tremor, kilo kaybı koordinasyon bozuklukları, çeşitli mide-barsak ve otonom sinir sistemi belirtileridir. Panikle birlikte görülen hastalığı olanlarda en sık karşılaşılan yan etkilerde şunlardır: sedasyon/sersemleme, halsizlik, ataksi/koordinasyon bozukluğu ve peltek konuşma.

İlaç Barkodu *8699502011809*

İlaç Fiyatı 10.24 YTL

Reçeteli Verilir.

Parol ağrı kesici

PAROL [ 500 MG ] 20 TABLET

Parol tablet
; her tablette 500 mg parasetamol içerir.

Endiskasyonları ;

Baş ve diş ağrıları, migren, dismenore, miyalji, nevralji, tüm müsküloskeletal ve tonsilektomi ağrılarında analjezik; soğuk algınlığı, influenza ve diğer bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda ise hem analjezik hem de antipiretik etki gösterir.

Kontrendikas yonları ;

Parasetamole karşı aşırı duyarlılık ve karaciğer hastalıkları olan kişilerde kontrendikedir.

Saklama Koşulları ;

25°C'nin altında ve kuru bir yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Parol Gebelik

PAROL [ 500 MG ] 20 TABLET

Uyarılar ve Önlemler ;


Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik hastalıkları olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Analjezik ilaçlar doktora danışılmadan uzun süre kullanılmamalıdır. Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda doktor önerisi ile kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi 39.5°C'den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Hamilelikte kullanım: Hamilelikte dikkatli ve doktor kontrolü altında fayda-zarar ilişkisi gözönünde bulundurularak kullanılmalıdır. Emziren annelerde kullanım: Parasetamolün süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri ;

Parasetamol nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Bu yan etkiler ilaç kesildiğinde ortadan kalkar. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz vakaları kaydedilmiştir.

Parol Tablet

Etken Maddesi
Paracetamol

PAROL 500 MG 20 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü ;

Parol tablet; her tablette 500 mg parasetamol içerir.

Dozu Kullanma ;


Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde tavsiye edilen Parol Tablet dozajı, gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 500 mg - 1 gr (1-2 tablet)'dır. Maksimum günlük doz 6 tablettir. 6-12 yaş arası çocuklarda ise gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 250 mg - 500 mg (1/2-1 tablet)'dır. Maksimum günlük doz 4 tablettir. Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: İlacın toksik dozlarda alımından sonraki 2-3 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrıları oluşur. Methemoglobin, deri mukoza, parmak tırnaklarında siyanoz, akut aşırı doz veya yüksek dozların uzun süreli kullanımı karaciğer hasarı (parasetamol aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir.10 g'ın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir.), SSS stimülasyonu, daha sonra depresyon, stupor, hipotermi, çabuk soluma, düzensiz hızlı ve zayıf nabız, düşük kan basıncı, dolaşım yetmezliği, koma, hepatik nekroz, sarılık, geçici azotemi, renal tübüler nekroz, hipoglisemi, metabolik asidoz, serebral ödem görülebilir. İlaç henüz alınmışsa, İpeka şurup ile kusturma veya gastrik aspirasyon ve lavaj yapılmalıdır. Antidot olarak 16 saat içinde asetil sistein verilmelidir. Aktif kömür ve toz katartikler, oral verilen asetil sisteinin absorpsiyonunu azaltabileceğinden bu maddelerin uygulanmasından kaçınılmalıdır. Hemodiyaliz, hemoperfüzyon yapılabilir. Peritoneal diyaliz etkisizdir.

İlaç Barkodu *8699560010370*

İlaç Fiyatı 1.29 YTL

Reçeteli Verilir.

1 Temmuz 2009 Çarşamba

Passiflora ilacı

İlaç Formülü

Her 5 ml'de (1 ölçek); Passiflora Sıvı Ekstresi 700mg Alkol, Tatlandırıcı;Sakkaroz, Koruyucu; Metil paraben, Propil paraben


Yan Etkileri

Passiflora ilacının bilinen zararlı bir yan etkisi bulunamadı.


Dozu Kullanma

Büyüklerde;gün boyunca sakinleştirici bir etki sağlamak için yemeklerden önce 1-2 ölçek alınır.Uyku bozukluklarında ise yatmadan bir saat önce 2 ölçek içilir. Çocuklarda (3 yaşından büyük); Doktor tavsiyesine göre daha ufak dozlarda kullanılır. Bir defasında 1/2 ölçekten fazla verilmemelidir.

Passiflora fiyatı

Tedavi Grubu

Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler - Analjezik, Antienflamatuar

"Sinir Sistemi, Nöroloji
Sedatif, Antispazmotik"

Reçete

PASSIFLORA [ 700 mg/5 ml, 180 ml Şurup Şişe ],Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

Üreten

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş

İlaç fiyatı bulunamadı. Lütfen ezzacınıza danışın.